sâmbătă, 1 august 2020

45 de ani de la adoptarea Actului Final de la Helsinki

 Actului Final de la Helsinki – Document fundamental al Securităţii Europene

 

                         Ambasador Paraschiva Bădescu

         

Semnarea Actului Final de la Helsinki, la 1 august 1975, a fost un triumf istoric al cooperării între Est și Vest într-o epocă a Războiului Rece, devenind un document emblematic în istoria modernă a securității europene. Document fondator al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa (CSCE), transformată ulterior în OSCE, acesta a fost adoptat în urma unor intense eforturi diplomatice, inclusiv sau îndeosebi ale diplomaților români, care, alături de colegii lor din 34 de țări din Europa, Asia și America, au contribuit la conceperea, negocierea și redactarea lui.

Este un prilej potrivit pentru a menționa contribuția remarcabilă a diplomației române, reprezentate de personalităţi de frunte, precum miniștrii de externe Ștefan Andrei, George Macovescu, adjuncți ai ministrului - Mircea Malița și  Nicolae Ecobescu, Ambasadorii Romulus Neagu, Valentin Lipatti, Ion Diaconu, Constantin Vlad ș.a., care s-au dedicat elaborării și promovării acestui document în condiții adesea de confruntare. La masa negocierilor erau reprezentanții celorlalte state participante, cu cele mai diverse interese, uneori aflate în contradicție. Diplomația română a reușit să se impună și să clădească punți de dialog și cooperare acolo unde acest lucru părea uneori imposibil.

„Procesul CSCE”, desfășurat, în general, conform propunerilor și viziunii României, a contribuit la erodarea politicii de bloc și depășirea caracterului bipolar al Europei și al lumii. Într-o Europă dominată de confruntarea Est-Vest, „procesul CSCE” punea accent pe necesitatea elaborării și respectării unor principii care să contribuie la identificarea și respectarea reciprocă  a intereselor și imperativelor comune.

Diplomația română s-a angajat hotărât în pregătirea și desfășurarea Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, finalizată cu adoptarea Actului Final la Helsinki, la 1 august 1975, după o perioadă îndelungată de negocieri intense, nu rareori aprinse. Datorită propunerilor și activității diplomației române, „procesul CSCE” a beneficiat de cele mai avansate reguli de procedură pentru reuniuni multilaterale, precum adoptarea deciziilor prin consens, participarea delegaților la lucrări, reprezentând statele respective, în afara alianțelor sau altor grupări, ceea ce conferea transparență și spirit democratic dezbaterilor. La acestea se adaugă și principiul rotației la conducerea și locul de desfășurare a lucrărilor.

Pe fond, în domeniul securității, prioritatea primordială a diplomației române viza înscrierea nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța între principiile de bază ale relațiilor dintre state, cunoscute drept „Decalogul de la Helsinki”, considerat punctul forte al Actului Final.


Estul întâlneşte Vestul: Preşedintele american Gerald Ford şi Secretarul-general al URSS Leonid Brejnev (cu traducătorul său, Viktor Suhodrev) la Helsinki, 1 august 1975. În stânga, Secretarul de Stat american Henry Kissinger şi 
Ministrul de Externe sovietic Andrei Gromyko.

Legenda şi fotografia au fost preluate de pe 

https://www.osce.org/secretariat/5015, Credit Gerald R. Ford Library ID 5015

România, sprijinită de unele state participante, precum Elveția, Iugoslavia, Suedia, Malta, Austria, Spania, Canada, Vatican, a desfășurat o activitate intensă vizând convenirea unui „mandat” clar, inclus în Recomandările Finale, iar apoi în documentul Conferinței, în baza căruia să se ajungă la o redactare corespunzătoare pentru măsurile de aplicare a principiului nerecurgerii la forță, inclus în decalogul de principii și într-un organ special de lucru, însărcinat cu examinarea și convenirea unor măsuri de aplicare a acestuia. 

Pornind de la interesele sale vitale, România și-a propus să promoveze o nouă concepție asupra bazelor de edificare a securității și dezvoltare a cooperării pe continent. România definise securitatea europeană ca un sistem de angajamente liber consimțite, clare și precise, din partea tuturor statelor, însoțite de măsuri concrete, care să ofere tuturor țărilor garanția că se află la adăpost de orice act de agresiune, că se pot dezvolta liber, conform propriilor lor interese.

Deși Actul Final, adoptat la Helsinki și semnat de șefii de stat și de guvern ai celor 35 state participante, nu constituie un Tratat, Declarația de principii, ca și alte prevederi din document, i-au dat o semnificație juridică aparte.

Contribuția României la negocieri a fost recunoscută atât de participanți, cât și de mass-media europeană a momentului. Astfel, presa norvegiană afirma că „România va avea un loc special în cadrul CSCE, inițiativele sale putând polariza interesul multora, în special al țărilor mici și mijlocii”. La sfârșitul elaborării documentelor Conferinței, International Herald Tribune din 14 iulie 1975 afirma că „puțini diplomați prezenți aici (la Geneva – n.n.) sau la faza anterioară a negocierilor, la Helsinki vor uita contribuția românească”.

Presa, radioul și televiziunea din țările participante la CSCE au difuzat pe larg, în mod pozitiv, poziția României față de problemele securității europene. Erau evidențiate seriozitatea și consecvența cu care România a promovat principiile relațiilor dintre state, claritatea poziției sale și îndeosebi curajul promovării acesteia. A fost exprimată, de asemenea, admirația pentru consecvența afirmării acesteia. În agențiile de presă abundau titluri semnificative precum: „Victorie a României – a obținut cu succes deplina egalitate a statelor la conferința europeană”; „S-a dat dreptate României la Conferința de la Helsinki”. În materialele publicate era sprijinită și salutată poziția României, ca o expresie a politicii sale externe independente.

La baza atitudinii României a fost concepția sa privind necesitatea instaurării unor relații noi între statele europene. După cum scria Javier Ruperez (Spania), participant la Conferință, „Primele inițiative au fost ale României, iar filozofia lor răspundea unei egalități complete de oportunități”.

Actul Final, adoptat la Helsinki la 1 august 1975, nu este un document juridic, ci unul eminamente politic, semnat de șefii celor 35 de state participante, conținând principiile care trebuie să stea la baza relațiilor dintre  statele participante și în raporturile lor cu state terțe. Documentul, care consemnează voința statelor participante de a permanentiza eforturile lor conjugate în scopul edificării unei Europe pașnice și prospere, își păstrează  pe deplin valabilatatea și în prezent.

 

 

Actul Final de la Helsinki şi politica drepturilor omului

 

Dr. Ana-Maria Cătănuş, INST-CSRS "Florin Constantiniu"

 

Cei trei ani de dezbateri în cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (iulie 1973 - august 1975) au fost încununaţi prin semnarea, la 1 august 1975, a Actului Final de la Helsinki, de reprezentanţii a 35 de state (Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, Cipru, Cehoslovacia, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Franţa, Republica Democrată Germană, Republica Federală Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Iugoslavia, Lichtenstein, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, România, San Marino, Spania, Suedia, S.U.A., Turcia, Ungaria, U.R.S.S. şi Vatican).

Considerată de Uniunea Sovietică un succes, prin faptul că era obţinută recunoaşterea frontierelor stabilite după cel de-al doilea război mondial în Europa Centrală şi de Est, dar şi datorită prevederilor care vizau obţinerea asigurărilor din partea Occidentului în privinţa accesului la tehnologii avansate, echipamente industriale şi credite comerciale, semnarea Actului final de la Helsinki era în măsură să provoace neplăceri U.R.S.S. şi sateliţilor săi prin trimiterile exprese la drepturile omului care se regăseau în capitolul al III-lea.


Preşedintele american Gerald Ford semnează Actul Final de la Helsinki, Helsinki, Finlanda (1 August 1975). Courtesy Gerald R. Ford Presidential Library
Legenda şi fotografia de pe

Acordurile de la Helsinki au îmbrăcat forma unei Declaraţii de principii, zece la număr, urmate de propuneri pentru implementarea acestora, grupate în trei capitole sau „coşuri”, cum au mai fost numite, vizând măsuri care să se ocupe de promovarea securităţii şi dezarmării, cooperarea în domeniul ştiinţific, tehnologic, comercial, industrial şi cooperarea în domeniul umanitar şi alte domenii.

Astfel, „Coşul al III-lea”, Cooperare umanitară şi în alte domenii, cuprindea prevederi referitoare la facilitarea întâlnirilor între membrii familiilor locuind în ţări diferite, reunificarea familiilor, uşurarea călătoriilor în scop personal şi profesional, facilitarea diseminării libere şi largi a informaţiilor de toate tipurile, îmbunătăţirea relaţiilor şi schimburilor culturale[2].

În afara prevederilor amintite, Actul final mai cuprindea şi alte referiri, cu implicaţii importante, cu privire la problematica drepturilor omului. Grupate sub principiul al VII-lea se găseau angajamentele de a respecta drepturile umane şi libertăţile fundamentale, inclusiv libertatea de gândire, conştiinţă, religie, credinţă, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie, libertatea indivizilor de a practica, individual sau în comun, religii în conformitate cu propria conştiinţă[3].

 

Principiul VII din „Decalogul de la Helsinki”. 

Respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale,
inclusiv a libertății de gîndire, conștiință, religie sau de convingere

 

Statele participante vor respecta drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de gîndire, conștiință, religie sau de convingere pentru toți, fără deosebire de rasă, sex, limbă sau religie.

Ele vor promova și încuraja exercitarea efectivă a drepturilor și libertăților civile, politice, economice, sociale, culturale și altele care decurg toate din demnitatea inerentă persoanei umane și sînt esențiale pentru libera și deplina sa dezvoltare.

În acest cadru, statele participante vor recunoaște și respecta libertatea individului de a profesa și practica, singur sau în comun, religia sau convingerea acționînd după imperativele propriei sale conștiințe.

Statele participante pe teritoriul cărora există minorități naționale vor respecta dreptul persoanelor care aparțin acestor minorități la egalitate în fața legii, le vor acorda posibilitatea deplină de a se bucura în mod efectiv de drepturile omului și libertățile fundamentale și, în acest mod, vor proteja interesele lor legitime în acest domeniu.

Statele participante recunosc importanța universală a drepturilor omului și libertăților fundamentale, a căror respectare este un factor esențial al păcii, justiției și bunăstării necesare pentru a asigura dezvoltarea relațiilor amicale și a cooperării între ele, ca și între toate statele.

Ele vor respecta în mod constant aceste drepturi și libertăți în relațiile lor reciproce și se vor strădui, individual și în comun, inclusiv în cooperare cu Națiunile Unite, să promoveze respectarea universală și efectivă a lor.

Ele confirmă dreptul individului de a cunoaște drepturile și îndatoririle sale în acest domeniu și de a acționa în consecință.

În domeniul drepturilor omului și libertăților fundamentale, statele participante vor acționa în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite și cu Declarația universală a drepturilor omului. Ele își vor îndeplini, de asemenea, obligațiile așa cum sînt enunțate în declarațiile și acordurile internaționale în acest domeniu, inclusiv, între altele, pactele internaționale referitoare la drepturile omului, prin care ele ar putea fi legate.

 

 Prin semnarea Actului final, statele participante şi-au asumat obligaţia de a respecta aceste principii şi de a le aplica. În urma deciziilor luate în comun, fiecare stat participant trebuia să publice şi să distribuie textul Acordului, astfel încât acesta să devină cunoscut poporului său. Totodată, se stabilea ca procesul început la Helsinki să fie continuat în mai multe conferinţe ulterioare (follow-up meetings). Acestea aveau să se desfăşoare, până la momentul prăbuşirii regimurilor comuniste, la Belgrad (octombrie 1977 - martie 1978),  Madrid (11 noiembrie 1980 -  9 septembrie 1983) şi Viena (4 noiembrie 1986 - 19 ianuarie 1989).

În acest context, se cuvine să menţionăm ca un succes al Actului Final de la Helsinki crearea unor instituții dedicate problematicii drepturilor omului, ca, de exemplu, Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIR), Oficiul Înaltului Comisar pentru Minorități Naționale și altele.

Semnarea Acordului final de la Helsinki de către statele comuniste a oferit cetăţenilor acestora un argument în plus pentru a revendica respectarea drepturilor lor.Pe această bază, în anii 1970 în statele comuniste din Europa de Est şi în Uniunea Sovietică s-au înregistrat manifestări pentru respectarea drepturilor omului, au apărut „grupuri sau comitete Helsinki”, care vegheau asupra respectării prevederilor Actului final şi a celorlalte documente interne (Constituţia) sau internaţionale la care statele comuniste deveniseră parte şi pe care erau obligate să le respecte. În strânsă legătură cu înmulţirea gesturilor disidente în Europa de Est, pe lângă Congresul American a fost creată Comisia pentru securitate şi cooperare în Europa, cunoscută sub denumirea de Comisia Helsinki a Statelor Unite, devenită operaţională în toamna anului 1976.[1]  Conferinţa pentru Securitate şi cooperare în Europa, Editura Politică, Bucureşti, 1975.

[2] Tufton Beamish, Guy Hadley, The Kremlin’s Dilemma. The Struggle for Human Rights in Eastern Europe, London, 1979, p. 30-33.

[3]  François, Fejtö, Histoire des démocratie populaires, II, Après Staline, 1953-1979, Éditions du Seuil, f.a., p.371.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu